Uwagi, skargi i wnioski można składać w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim

im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy do:

Dyrektora Naczelnego - wtorek godz. 14:00-15:00

Dyrektora ds. Medycznych - poniedziałek godz. 14:00-15:00

 

Niezależnie od powyższego uwagi, skargi i wnioski można złożyć osobiście w budynku Administracji Szpitala pod adresem:

ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Pacjentowi korzystającemu z usług Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przysługuje katalog praw wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.) Zakres obowiązków określają wewnętrzne regulacje naszej placówki. Ich poznanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas pobytu w Szpitalu.

Podczas pobytu w Szpitalu Pacjent ma prawo do:                                                             

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.
 • Życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności i zapewnienia intymności zwłaszcza poprzez wykonywanie badań
  i zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko personelu medycznego.
 • Przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
  i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia
  oraz rokowaniach.
 • Ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, danych medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 • Wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 • Osobistego, lub przez uprawnione osoby, dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia
  i udzielanych świadczeń zdrowotnych w sposób przewidziany przepisami prawa.
 • Wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, a także cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
 • Wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, a także cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
 • Wyrażenia na piśmie zgody na zabieg operacyjny/badanie inwazyjne w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym dla celów naukowych, jak również cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
 • Korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez wskazaną osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu.
 • Kontaktu osobistego z innymi osobami, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych
  lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w Szpitalu.
 • Kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z ogólnie dostępnego telefonu.
 • Opieki duszpasterskiej, poszanowania przekonań religijnych i uznawania wartości moralnych.
 • Wypisania się ze Szpitala na własne żądanie.
 • Składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg.
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i pieniędzy, pod rygorem braku odpowiedzialności Szpitala
  za przedmioty wartościowe i pieniądze.

Podczas pobytu w Szpitalu Pacjent powinien:

 • Stosować się do regulaminów pobytu Pacjentów obowiązujących w Klinikach/Oddziałach/Zakładach.
 • Stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego.
 • Pozostawać na terenie Szpitala do czasu zakończenia hospitalizacji.
 • Przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie Szpitala.
 • Przestrzegać zasad kultury, czystości osobistej, higieny i porządku.
 • Szanować mienie szpitalne.
 • Respektować prawa innych pacjentów do leczenia i wypoczynku.
 • Używać odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony.
 • Nie wnosić sprzętu elektrycznego (np. czajnik itp.)

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom, rodzice lub opiekunowie decydują  o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo
do współuczestniczenia w procesie leczenia.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ogólnopolska bezpłatna Infolinia 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18, adres ul. Młynarska 46, Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Prawa Pacjenta

Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Patientenrechte und -pflichten

Charter of Patients’ Rights and Responsibilities

 

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalu ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy.

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

  


 

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)


czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

www.bpp.gov.pl

 


 

 

Rzecznik Praw Pacjenta działający przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, Sekcja ds. Skarg i Wniosków NFZ
w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy, przy ul. J. Słowackiego 3, pokój nr 6, tel. 52 325 27 37.

 

 

Początek strony